Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Steamteq Nederland met betrekking tot de levering van SteamteQ stoomstofzuigers.

 

Artikel 1. Toepasbaarheid

 

1,1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en alle andere rechtsbetrekkingen met Steamteq Nederland met name die verband houden met het leveren, onderhouden en herstellen van stoomreinigers, stoomstofzuigers en alle daarbij behorende onderdelen, alsmede op alle andere nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg kunnen zijn.

 

1,2 In deze voorwaarden wordt Steamteq Nederland genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer.

 

1,3 De toepasbaarheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2. Overeenkomsten

 

2,1 Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen enkel en alleen tot stand na een uitdrukkelijke aanvaarding door de leverancier. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit het feit dat de leverancier uitvoering geeft aan de overeenkomst dan wel uit schriftelijke bevestiging van de leverancier.

 

2.2 Bestellingen geplaatst bij of afspraken gemaakt met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen aan de leveranciers zijde, zijn voor de leverancier verbindend niet dan na toezending door hem aan afnemer van een schriftelijke bevestiging.

 

2.3 Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten uit te voeren.

 

2.4 Aanvullingen op of wijziging van een bestaande overeenkomst binden de leverancier niet dan na toezending door hem aan de afnemer van een schriftelijke bevestiging.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

 

3,1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen etc. van de juistheid waarvan de leverancier mag uitgaan.

 

3,2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn, winkel of werkplaats, exclusief omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Prijzen worden altijd uitgedrukt in Euro’s of andere valuta indien nadrukkelijk aangegeven.

 

3,3 De inhoud van brochures, drukwerken etc. binden leverancier niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

 

Artikel 4. Levertijd en leverplaats

 

4,1 De door leverancier opgegeven (lever)termijnen gelden steeds bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. Overschrijding van deze (lever)termijnen geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting van zijn verplichtingen dan wel ontbinding van de overeenkomst.

 

4,2 De door leverancier verkochte zaken worden (af)geleverd vanaf het kantoor en/of het magazijn en/of de opslagplaats waarin deze zich bij het aangaan van de overeenkomst bevinden. Het risico gaat over op de wederpartij zodra de zaken de bedrijfs-c.q. opslagruimte hebben verlaten of zodra de zaken ten behoeve van de wederpartij zijn afgezonderd en bericht is gedaan of gestuurd dat het gekochte voor aflevering gereed is. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

 

4,3 Het recht op levering en de andere rechten die voor de wederpartij uit een overeenkomst voortvloeien, zijn niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van leverancier.

 

Artikel 5. Garantie

 

5,1 Er wordt productgarantie verstrekt op de producten van SteamteQ stoomstofzuigers, gedurende de periode van 2 jaar na levering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.

 

5,2 Voor de niet met name genoemde productsoorten in artikelen 5.1 wordt een garantie verstrekt gedurende een periode van 6 maand.

 

5,3 Gebreken die ontstaan door onoordeelkundige behandeling, onoordeelkundige montage, onoordeelkundig of onjuist onderhoud, door afnemer of derden, vallen buiten de garantie.

 

5,4 Afnemer dient te allen tijde leverancier de gelegenheid te bieden en een redelijke termijn te gunnen om een eventueel gebrek te herstellen. Afnemer kan slechts na schriftelijke toestemming van leverancier een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren. Leverancier zal alsdan aan de afnemer de kosten vergoeden, met als maximum het bedrag dat voor leverancier gemoeid zou zijn geweest met eigen herstel.

 

5,5 De garantie is slechts geldig indien afnemer al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, aan de leverancier heeft voldaan.

 

Artikel 6. Betaling

 

6,1 Betaling van de zaken door de afnemer aan leverancier dient altijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, contant bij aflevering te geschieden.

 

6,2 Indien zaken door leverancier ten behoeve van afnemer in bestelling worden genomen zal leverancier gerechtigd zijn een door hem te bepalen aanbetaling te verlangen van afnemer indien hij zulks wenselijk acht.

 

6,3 Indien betaling niet contant plaats vindt, dient deze te geschieden bij vooruit betaling per bank of indien overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta waarin is gefactureerd, onverminderd het recht van leverancier om zekerheidsstelling voor de betaling te verlangen alvorens tot aflevering over te gaan indien hij daartoe aanleiding ziet.

 

6,4 Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer van rechtswege in verzuim: De afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

 

6,5 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van leverancier en de verplichtingen van de afnemer jegens leverancier onmiddellijk opeisbaar.

 

6,6 Leverancier heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

6,7 Is afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. In ieder geval is de afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incasso kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

 

6,8 Indien leverancier aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijker wijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

6,9 De afnemer is jegens de leverancier de door de leverancier gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de leverancier en de afnemer met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

6,10 Leverancier blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Het risico voor schade aan/door, of verlies van zaken gaat over op afnemer op het moment van feitelijke terbeschikkingstelling van de zaken aan afnemer.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 

De eigendom van de te leveren zaken gaat niet eerder over op afnemer dan nadat deze al hetgeen hij in verband met leveranties of diensten van leverancier aan deze verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 8. Klachten

 

8,1 Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij in de garantietermijn niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij leverancier ter zake schriftelijk heeft gereclameerd, waarbij hij aan de leverancier schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

 

8,2 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.

 

8,3 Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of leverancier niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

9,1 De aansprakelijkheid van leverancier jegens koper is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken en/of verrichte diensten waarop de reclame betrekking heeft.

 

9,2 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie die door zijn nalaten wordt veroorzaakt.

9,3 Behoudens in geval van ernstige nalatigheid aan de kant van leverancier zal leverancier nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een (potentiële) afnemer lijdt als gevolg van ongevallen of anderszins zijn verblijf in en om het bedrijf van de leverancier.

 

9,4 Leverancier zal nimmer aansprakelijk zijn jegens een (potentiële) afnemer voor verstrekte adviezen aangezien zulks geheel vrijblijvend geschiedt.

  1.  

9,5 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat leverancier is uitgegaan van de door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  1.  

9.6 Elke aansprakelijkheid van leverancier vervalt indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen en/of geleverde zaken niet overeenkomstig hun bestemming worden gebruikt of toegepast en/of de bepalingen van de gebruiksaanwijzing of andere aanwijzingen op de zaken niet of slechts gedeeltelijk worden nageleefd.

  1.  

Artikel 10. Toepasselijk recht

 

10,1 Op elke overeenkomst tussen leverancier en afnemer is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

 

10.2 De rechter in de vestigingsplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

© 2017 - 2024 STEAMTEQ-STORE : alles voor duurzaam reinigen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel